Skip to main content

Dedicated Communication Networks

telekomunikacijske mreže pojedinaca i pravnih osoba koje nemaju pristup javnoj komunikacijskoj mreži.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010