Skip to main content

Faza hitne intervencije u slučaju nezgode zračenja

razdoblje tijekom kojeg se hitna restauracija radi (vidi hitni i restauratorski rad). Karakterizira ga: akutna faza radijacijske nesreće i dio rehabilitacijske faze, koja uključuje samo posebno važne i prioritetne restauratorske radove.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010